PR220740: fit-tariffi mħabbra fl-aħħar sigħat mit-tliet kumpaniji tat-telekomunikazzjoni

Il
Ministru għall Inklużjoni, il Volontarjat u d Drittijiet tal Konsumatur Julia Farrugia Portelli żaret ix xogħlijiet
li bħalissa għaddejjin fil bini ta dar ġdida għal persuni b’diżabilità, Dar Santa Rosa fil Mosta, b investiment
mill privat ta €3 milju n , li mistennija titlesta lejn l aħħar ta’ din is sena.
Matul iż
żjara l Ministru Farrugia Portelli qalet li permezz ta’ investimenti privati bħalma hija Dar Santa Rosa
aktar persuni b b’diżabilità jkollhom iċ ċans jgħixu ħajja dinjituża. Din id dar se tk un qed tispeċjalizza s servizzi
tagħha fost it tfal u addoloxxenti b b’diżabilità.
Dar Santa Rosa
flimkien ma’ numru ta’ djar oħrajn jagħmlu parti minn sensiela ta’ servizzi li HILA Homes Ltd
toffri lil persuni b b’diżabilità bil għan li jintlaħqu l valuri tas saħħa, l ugwaljanza, l inklu ż ività u d dinjità. Il
M inistru Farrugia Portelli qalet li l ħidma konġunta tal g vern u tal privat fis settur tad diżabilità toffri mhux biss
ħajja aħjar lill persuni b b’diżabilità iżda serħan il moħħ lill qraba tal iste ss persuni.
Il
Kap Eżekuttiv ta’ HILA Homes Ltd, Janet Silvio qalet li Dar Santa Rosa se tkun qiegħda toffri servizzi aktar
speċjalizzati minn dawk li diġà huma offruti minnhom.
Il
Ministru Farrugia Portelli żaret ukoll Casa Apap Bologna, li hija mmexx ija wkoll minn HILA Homes Ltd. Din
id dar toffri servizzi ta’ kuljum, servizzi ta’ respite għal perjodu qasir u servizzi ta’ respite fit tul lil adulti u tfal
bb’diżabilità.
Preżentament f
f’Casa Apap Bologna jgħixu 24 klijent. Din id d ar għa ndha wkoll 21 sodda respite b b’okkupanza
ta’ 85%. Minn dan il persentaġġ 6 huma tfal u addoloxxenti u li għandhom bżonn servizz ta’ respite għal tul ta’
żmien.
Oliver Scicluna,
il Kap Eżekuttiv ta’ Aġenzija Sapport, enfasizza li l a ġ enzija hija kommessa li t kompli
tiżviluppa servizzi neċessarji b i l għan li jtejbu l kwalità tal ħajja ta’ persuni b b’diżabilità u l familjari tagħhom.
Dan tagħmlu wkoll billi tibni u ssaħħaħ kollaborazzjonijiet ma’ entitajiet oħra li jaħdmu fis settur, waqt li
tassigura li s servizz i mogħtija huma tal istandard mistenni u li l pjan ta’ kura personalizzat tal klijenti jiġi
mwettaq u jilħaq il bżonnijiet tal persuna.
Oliver
Oliver Scicluna rringrazzja lidScicluna rringrazzja lid–Diretturi ta’ Diretturi ta’ HHILA Homes Ltd talILA Homes Ltd tal–kollaborazzjoni li juru flkollaborazzjoni li juru fl–implimentazzjoni talimplimentazzjoni tal–ftehim li ftehim li hemm bejn iżhemm bejn iż–żewġ entitajiet u jħares żewġ entitajiet u jħares ‘il quddiem lejn aktar proġetti u ħidma għallil quddiem lejn aktar proġetti u ħidma għall–benefiċċju talbenefiċċju tal–persuni persuni bb’diżabilità.diżabilità.
Flimkien mal
Flimkien mal–Ministru Julia Farrugia Portelli għażMinistru Julia Farrugia Portelli għaż–żjara kien hemm ukoll preżenti sżjara kien hemm ukoll preżenti s–Segretarju Permanenti Segretarju Permanenti Nancy Caruana. Nancy Caruana.