Kwalità ta’ Ħajja - Skema għal għotjiet żgħar għall-Organizzazzjonijiet Volontarji - 2022

 1. Għan

Il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Kwalità tal-Ħajja u l-Volontarjat qed iniedi Skema ta’ għotjiet żgħar, bil-għan li jħeġġeġ organizzazzjonjiet volontarji jimplimentaw fil-prattika proġetti u inizjattivi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet tagħna.

 1. Applikanti Eliġibbli

Din l-Iskema hija miftuħa għal:

 • Organizzazzjonijiet Volontarji rreġistrati mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.
 1. Proġetti u Inizjattivi Possibbli

It-titjib tal-kwalità ta l-ħajja permezz ta’ inizjattivi mmira tilejn xi waħda minn dawn il-kunċetti:

 1. itejjeb l-ambjent tal-madwar
 2. jorganizza attivitajiet soċjali fil-komunità
 3. il-promozzjoni ta’ eżerċizzju fiżiku fil-komunità
 4. il-promozzjoni ta’ attivitajiet li jimbottaw ‘il quddiem kwalità ta’ ħajja aħjar fil-komunità
 5. it-tnaqqis tal-inugwaljanzi soċjali
 6. iktar inklużjonita l-benefiċjarji f’inizjattivi fir-rigward tal-ħin liberu, il-kultura jew l-isport
 7. l-inkoraġġiment ta’ aktar involviment uinklużjoni ta’ benefiċjarji, b’mod partikolari persuni f’sitwazzjonijiet ta’ vulnerabbiltà, f’xogħol volontarju
 8. li jiġu pprovduti servizzi u appoġġ lil persuni li jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet ta’ vulnerabbiltà
 9. l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni ta’ persuni b’diżabilità fil-komunità
 10. edukazzjoni u taħriġ imfassla apposta għall-istaff u għall-benefiċjarji esterni dwar l-oqsma koperti minn din l-iskema
 11. il-promozzjoni tal-użu tat-teknoloġija bħala mezz lejn l-inklużjoni
 12. l-iżvilupp b’mod attiv tal-ħiliet, u l-involviment u t-tisħiħ ta’ komunitajiet differenti
 13. integrazzjoni mill-ġdid tal-vittmi ta’ vjolenza abbażi tal-ġeneru
 14. sforzi ta’ promozzjoni, sensibilizzazzjoni u networking dwar l-oqsma koperti minn din l-iskema
 15. riċerka dwar l-oqsma koperti minn din l-iskema
 1. Finanzjament Disponibbli

L-ammont totali allokat taħt l-Iskema għall-2022 huwa ta’ ħamsin elf Ewro (€50,000.00).

Kull organizzazzjoni tista’ tiġi allokata l-ammont totali ta’ elf u ħames mitt Ewro (€1,500.00).

Kull Proposta sottomessa m’għandhiex teċċedi s-somma ta’ elf u ħames mitt Ewro (€1,500.00).

Kull Organizzazzjoni jista’ jissottometti biss Proposta waħda (1) lill-Iskema matul l-2022.

Mill-inqas tliet (3) kwotazzjonijiet minn fornituri ta’ oġġetti jew servizzi għandhom jiġu inklużi ma’ Proposta, fir-rigward ta’ kull spiża ddikjarata  li taqbeż is-somma ta’ mitt Ewro (€100.00).

 1. Għażla u Ħlas ta’ Għotjiet 

L-applikazzjonijiet sottomessi għandhom jiġu evalwati permezz ta’ Bord ta’ Evalwazzjoni.

Il-Bord ta’ Evalwazzjoni għandu d-dritt li jitlob għal aktar dokumentazzjoni mingħand l-Applikant, wara s-sottomissjoni ta’ Proposta mill-Applikant. Jekk din ma tiġix sottomessa sal-iskadenza mogħtija mill-Bord, l-Applikazzjoni tiġi awtomatikament miċħuda.

Jekk il-Bord ta’ Evalwazzjoni jaċċetta Proposta, din tiġi allokata ħamsa u għoxrin fil-mija (25%) tal-Ispejjeż Totali approvati għall-Proposta, qabel il-bidu tagħha.

Il-ħamsa u sebgħin fil-mija (75%) li jifdal tal-Ispejjeż Totali approvati, għandhom jingħataw ladarba l-Proposta tkun tlestiet, jekk:

 • irċevuti fiskali oriġinali li jkopru l-ammont totali approvat ikunu ppreżentati mill-Applikant;
 • il-Bord ta’ Evalwazzjoni jkun sodisfatt li l-Proposta tkun twettqet skont l-Applikazzjoni oriġinali kif approvata;
 • Il-Proposta titlesta mill-organizzazzjoni sal-wieħed u tletin (31) ta’ Diċembru tal-elfejn u tnejn u għoxrin (2022).

Jekk il-kriterji ta’ hawn fuq ma jiġux issodisfati mill-organizzazzjoni, dawn jitilfu l-finanzjament, u dan ikun jinkludi l-obbligu li l-pagament inizjali ta’ ħamsa u għoxrin fil-mija (25%) jiġi rritornat fi żmien ħmistax (15)-il ġurnata.

Dan il-ħlas lura għandu jsir ukoll f’tali perjodu ta’ żmien, jekk l-Organizzazzjoni tinforma lill-Bord ta’ Evalwazzjoni bil-miktub, fi kwalunkwe punt, li ma tkunx għadha għaddejja bl-eżekuzzjoni tal-Proposta.

Il-proposti jistgħu jkunu fażi iżgħar ta’ proġett jew inizjattiva akbar, madankollu, il-fażi koperta mill-Applikazzjoni kif aċċettata trid titlesta sal-wieħed u tletin (31) ta’ Diċembru tal-elfejn u tnejn u għoxrin (2022).

Il-ħamsa u għoxrin fil-mija (25%) inizjali tal-ammont approvat  għandhom jiġu ttrasferiti  lill-organizzazzjoni li jintgħażel mal-firma ta’ Ftehim dwar l-Għotja bejn  il- Ministeru għall-Inklużjoni, il-Kwalità tal-Ħajja u l-Voluntarjat, u l-organizzazzjoni. Il-ħamsa u sebgħin fil-mija (75%) li jifdal għandhom jiġu ttrasferiti wara li l-Bord  ta’ Evalwazzjoni jiddeċiedi li l-kriterji fil-punt 4 ta’ hawn fuq huma sodisfatti.

 1. Branding

Waqt li jkun qiegħed ilesti l-Proposta tiegħu kif approvata, l-organizzazzjoni magħżula għandha tagħmel użu mill-materjali kollha ta’ branding ipprovduti mill-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Kwalità tal-Ħajja u l-Voluntarjat sabiex tirrikonoxxi l-fondi mogħtija mill-iskema KWALITÀ TAL-ĦAJJA – SKEMA GĦAL GĦOTJIET ŻGĦAR GĦALL-ORGANIZZAZZJONIJIET VOLONTARJI – 2022

Il-branding kollu jrid jibqa’ fuq materjali użati matul it-tlestija tal-Proposta, kemm Virtwali (eż. Websajt/ Midja Soċjali) kif ukoll Fiżiċi (eż. Kotba/ Bini / Tagħmir), anke wara t-tlestija tal-Proposta msemmija.

 1. Formola tal-Applikazzjoni, Sottomissjoni  u Mistoqsijiet

Il-formola tal-applikazzjoni hija disponibbli f’formati aċċessibbli, kemm bil-Malti https://forms.office.com/r/Km7FNZS1Hv kif ukoll bl-Ingliż https://forms.office.com/r/L2n9qvtrxp fuq: www.inklużjoni.gov.mt

Formoli tal-applikazzjoni stampati huma disponibbli wkoll mill-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Kwalità tal-Ħajja u l-Voluntarjat, 89, Triq Sir Ugo Mifsud, Ħal Lija LJA 1056.

Applikazzjonijiet li ma jsegwux dawn il-Linji Gwida, jew li ma jkollhomx informazzjoni mitluba fuq il-Formola tal-Applikazzjoni, jiġu miċħuda.

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi online, bil-posta jew personalment, u jridu jaslu sas-7 ta’ Marzu 2022. Applikazzjonijiet li jaslu tard jiġu awtomatikament miċħuda.

Kull mistoqsija dwar din l-Iskema għandha tiġi indirizzata bl-emajl qualityoflifescheme@gov.mt